150729_belki unijne

 

Projekt „Mała szkoła dla wielkich ludzi” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-011B/15. Wysokość wkładu unijnego: 390120,60 zł.

Projekt obejmuje szereg różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 17 w Mysłowicach. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły, przez nauczycieli szkoły.                       W przypadku niektórych zajęć przewidziano wycieczki.

Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, którą przedstawiamy poniżej:

program-zajec_sp17

Adresatami projektu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni (średnia ocen = lub  >4,2 lub z oceną z przedmiotu = lub >4,5) i uczniami z problemami w (ze średnią lub oceną z przedmiotu = lub  <3,8) oraz uczniowie klas I.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w większości w grupach 8-osobowych, średnio – jeden raz w tygodniu.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 13.09 – 23.09.2016 roku (I edycja) oraz we wrześniu 2017 roku (II edycja). Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutację przeprowadzi personel szkoły na podstawie następujących kryteriów: średnia ocen z przedmiotu oraz opinia nauczyciela. W przypadku zajęć kierowanych do uczniów z problemami w nauce, skierowanie na takie odbędzie się na podstawie rekomendacji nauczyciela prowadzącego.

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

UWAGA: W związku z Wytycznymi  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2015 (poprzednia kadencja), w projekcie nie mogą wziąć udziału uczniowie klas drugich i trzecich.

Dokumenty do pobrania:

regulamin_sp17

formularz-rekrutacyjny_sp-17