150729_belki unijne

Wersja strony dla niedowidzących

Projektu „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach” realizowany przez Stowarzyszenie POKOLENIE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego 2014-2020.Projekt nr RPSL.11.01.04-24-011G/15, Wysokość wkładu unijnego: 420090,75 zł.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – czerwiec 2018.

Projekt obejmuje szereg różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic szkoły. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły, przez nauczycieli szkoły.

Adresatami projektu są uczniowie klas I oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni (średnia ocen >4,8 bądź ocena z przedmiotu 5 i wyższa) oraz uczniowie z problemami w nauce (średnia ocen <3,5, bądź ocen z przedmiotu równa 3 i niższa).

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w większości w grupach 10-8-osobowych (w przypadku zajęć językowych również mniejszych), średnio – jeden raz w tygodniu.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 8.09 – 16.09.2016 (Pierwsza tura) i we wrześniu 2017. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

 

Dokumenty do pobrania:

zajecia_opis-i-harmonogram_g

regulamin-rekrutacyjny_gimnazjum

formularz-rekrutacyjny_g