150729_belki unijne

 

Projekt „Rozwiń skrzydła III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-0119/15. Wysokość wkładu unijnego: 480335,00 zł.

Projekt obejmuje szereg różnych zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły, przez nauczycieli szkoły.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 roku -czerwiec 2018 roku.

Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć:

program-zajec

Adresatami projektu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni (średnia ocen >4,3 bądź ocena z przedmiotu 4 i wyższa) oraz uczniowie z problemami w nauce (średnia ocen <3,8, bądź ocen z przedmiotu równa 3 i niższa).

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w większości w grupach 8-osobowych, średnio – jeden raz w tygodniu.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 7.09 – 14.09.2016 (pierwsza edycja) i we wrześniu 2017 (druga edycja). Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutację przeprowadzi personel szkoły na podstawie następujących kryteriów: średnia ocen z przedmiotu oraz opinia nauczyciela. W przypadku zajęć kierowanych do uczniów z problemami w nauce, skierowanie na takie odbędzie się na podstawie rekomendacji nauczyciela prowadzącego.

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

UWAGA:

W związku z Wytycznymi  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2015 (poprzednia kadencja), w projekcie nie mogą wziąć udziału uczniowie klas drugich i trzecich.

 

Dokumenty do pobrania:

regulamin-rekrutacji_rs-3

formularz-rekrutacyjny